0977 900 100
0977 900 200

ដុំសាក 2 ports USB 2.4A Type C 3A Xmobile DS165