0977 900 100
0977 900 200

ដុំសាកក្នុងឡាន 3 រន្ធ Type C QC 3.0 Xmobile SN-155