0977 900 100
0977 900 200

ដុំសាក 3A Qualcomm 3.0 Mbest DS136S