0977 900 100
0977 900 200

ដុំសាក Xmobile Dual 2.4A DS132S-TB ពណ៌ស