0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG S3-Q09WA5AB 1HP