0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung AR13TYHYBWKNST 1.5 HP