0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG S3-Q12JA31A 1.5P