0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG S3-Q12JA3AA 1.5HP