0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSAFI-09CRDN8 1 HP