0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSAG-12CRDN8 1.5 HP