0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMA-12CRDN1 1.5HP