0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMAB-12CRN1 1.5HP