0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMAB-18CRN1 2 HP