0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMT2-09HRFN8 1HP