0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS/CU-PC12TKH 1.5HP

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
តម្លើងម៉ាស៊ីនដោយឥតគិតថ្លៃ
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ