0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS/CU-PC12TKH 1.5HP