0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS/CU-S13TKH 1.5HP