0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS-U10XKH 1 HP