0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung AR12NRFLDWKNSE 1.5 HP