0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung AR12NRFLDWKNSE 1.5 HP