0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Philips HR3556/00 2L