0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ Philips HR2505 1.1L