0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Tefal BL307165

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ