0977 900 100
0977 900 200

ខ្សែសាកក្បាល 3 Micro 3 Type C 1 1.3m Samsung MN930G