0977 900 100
1800 201009

ថ្មជំនួយ Polymer 10000mAh Type C AVA+ PB100S