0977 900 100
0977 900 200

ថ្មជំនួយ Polymer 10000mAh Type C Xmobile PJ JP190ST