0977 900 100
0977 900 200

ថ្មជំនួយ Polymer 20000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerBox P69D