0977 900 100
1800 201009

ទូក្លាស្សេ Midea HCD-270CC 270L