0977 900 100
0977 900 200

ទូក្លាស្សេ Midea HCD-250CC 250L