0977 900 100
0977 900 200

ទូក្លាស្សេ Powerpac PPFZ150 150L