0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងស៊ុប inox CHAO-24MD-NK​​ 24cm