0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំង inox DG-16N1D 16cm