0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំង inox DG-24N1D 24cm