0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំង inox Fivestar N20-3DC 20cm