0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំង inox Fivestar N24-3DC 24cm