0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំង inox Fivestar N24-3DC 24cm