0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំង inox DG32-1DI 32cm