0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំង Duxton DG32-1DI 32cm