0977 900 100
0977 900 200

កង្ហារ Sharp PJ-TA163.TQ/T