0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Beko RCNT375E50VZGW 375L