0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Hitachi R-W690P7PB-GBK 540L