0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក LG GN-C372SLCN 333L