0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Panasonic NR-BA229VPSG 188L