0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Panasonic NR-BL263VPWA 234L