0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Panasonic NR-BL302PSSG 268L