0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Panasonic NR-BL342PSSG 325L