0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក LG GC-S502HLHU 424L