0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក LG GN-A702HLHU​ 512L