0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក LG GN-B202SQBB 187L