0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក LG GN-B202SQBB 187L