0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក LG GN-C422SGCN 384L