0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក LG GN-C422SGCN 384L