0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក LG GN-F602HLHU 516L