0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Panasonic NR-BC369XSWA 303L