0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Panasonic NR-BT228SSWA 195L