0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Panasonic NR-BT228SSWA 195L