0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Panasonic NR-F603GT-W6 488L